Vogels

De werkgroep bestaat uit zo’n twintig actieve leden. De activiteiten zijn vooral gericht op het doen van vogelonderzoek.
Vaak ontstaat dit onderzoek vanuit de persoonlijke interesse, de liefhebberij om vogels te kijken, maar ook vanuit de behoefte om door middel van het verzamelen en verwerken van gegevens de natuurwaarden in onze streek in kaart te brengen.
Samenwerken met andere organisaties en participeren in landelijk onderzoek is daarom belangrijk.
Dat uit zich in het doorgeven en verzamelen van veldwaarnemingen, maar ook in gemeenschappelijke tellingen met zusterorganisatie De Steltkluut uit Oost Zeeuws-Vlaanden.
Ook werkt de vogelwerkgroep mee aan het opzetten van een provinciale vogelsite www.deltabirding.nl.
Jaarlijks wordt de “de Zeeuwse Vogelaarsdag” georganiseerd, en eens in de vijf jaar is de beurt aan ‘t Duumpje. Dan komen vogelaars uit de hele provincie naar West Zeeuws-Vlaanderen om de natuur bij ons te bewonderen en natuurlijk vooral vogels te kijken.
In het najaar doen we mee aan Euro BirdWatch. Een evenement waarbij in heel Europa vogels worden geteld op een en dezelfde dag. Iedereen is dan welkom op de telpost in Breskens. Ook organiseert de vogelwerkgroep jaarlijks vier excursies in de streek met vogels als thema, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten
In de winterperiode worden maandelijkse ganzen en zwanen geteld.
In januari wordt geteld voor de grote jaarlijkse internationale Midwinter- watervogeltelling.
In drie natuurgebieden worden BMP-tellingen gehouden. Bij het krieken van de dag worden dan alle broedvogels in kaart gebracht.
Er worden ook specifieke soorten geteld zoals roodborsttapuit, huiszwaluw maar ook broedende roofvogels en uilen.
Jaarlijks worden drie of vier specifieke vogelexcursies georganiseerd, waarbij ook niet-leden welkom zijn.
De vogelwerkgroep vergadert per jaar een keer of tien
De activiteiten van de werkgroep worden opgenomen in de agenda.

Contactpersoon:
Reggy van Poecke
Markt 10, 4525 AD Retranchement
Tel. (0117) 720355
rvanpoecke@zeelandnet.nl