‘t Vienkenist

‘t Vienkenist is een reliëfrijk, deels schraalgrasland met plaatselijk zoet water en opgaand struweel. Hier binnen komen gradiënten van nat naar droog en van voedselarm naar voedselrijk voor. De kreek staat niet in verbinding met afwateringssloten en
wordt enkel gevoed door regenwater en heeft daardoor een zoet karakter. Zowel in de drinkpoelen als in de kreek kunnen zich zoetwatergemeenschappen ontwikkelen. Zoetwatergemeenschappen zijn in dit zeekleigebied zeldzaam doordat in dit gebied de meeste watersystemen zout of brak zijn. De kreekloop en aansluitende oeverlanden staan in de winter onder water. In de zomer vallen de oeverlanden grotendeels droog. Hier kan zich nat schraalgrasland ontwikkelen met vegetaties verwant aan natte duinvalleien.

Hierbij horen onder andere plantensoorten als Geelhartje, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Strandduizendguldenkruid en Stijve ogentroost. De hoger gelegen delen worden gekenmerkt door reliëf- en bloemrijke kamgrasweide met plantensoorten als Echte koekoeksbloem, Rietorchis (vochtig) en Kamgras (droog)
Door aanwezigheid van ruigte en opgaand struweel in de directe nabijheid van de zoete drinkpoelen herbergt het deelgebied populaties van amfibieën als Boomkikker en Kamsalamander.

Bron: Natuurontwikkeling Zwinpolder.