Van het Gas af, wat is nodig?

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. Ook de industrie mag in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten en moet gebruik maken van duurzame energiebronnen als waterstof en biogas. Kolen en hout verbranden is niet verstandig.

Aardgasvrije wijken
In het Klimaatakkoord staat dat een deel van deze opgave zal worden gerealiseerd via een wijkgerichte aanpak. De gemeente heeft de regie in het realiseren van aardgasvrije wijken.

Om aardgasvrij te worden, moeten huizen en gebouwen op een andere manier worden ingericht. Fornuizen op aardgas worden vervangen door inductie kookplaten. Er zijn verschillende warmte-alternatieven mogelijk. Hierin moet een keus worden gemaakt. Daarbij speelt de isolatie ook een zeer belangrijke rol in deze transitie. Alles wat behaaglijk warm blijft hoeft niet opgewarmd te worden en waardoor je niet in de kou komt te staan.

Transitievisie warmte
In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad vast hoe zij de wijkgerichte aanpak gaat vormgeven. Hierin staat onder andere beschreven in welke wijk en wanneer ze aan de slag gaat. Daarbij legt de gemeente een realistisch tijdspad vast om aardgasvrij te worden. In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie warmte hebben vastgesteld. In diverse ‘proeftuinen’ wordt al geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken van een dorp of wijk.

Nadat in de transitievisie warmte de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, bepaalt de gemeente het uitvoeringsplan, de uitvoering op wijkniveau en besluit zij over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk.

Dit dossier richt zich op nieuws, beleid, publicaties en jurisprudentie omtrent de transitie naar aardgasvrije wijken. lees verder op https://klimaatweb.nl/themadossier/aardgasvrij/