Kievittepolder

De parel van de streek…..

Het Zwin is een dynamisch sluftergebied in de monding van de Westerschelde. Ongeveer een kwart van het gebied ligt in Nederland, het grootste gedeelte in België. Het Nederlandse deel omvat een reeks van dynamische duinen, het mondingsgebied van slikken en zandplaten en een achterliggend, zandig schor met zoutvegetatie en een rijk ontwikkelde vloedmerkvegetatie. De kustzone staat bekend om de grote hoeveelheden fossiele haaientanden die hier aanspoelen. Binnendijks liggen enkele gevarieerde natuurterreintjes met populaties van de Kamsalamander en de Boomkikker. De aanwijzing onder de Vogelrichtlijn heeft het Zwin te danken aan de Kleine zilverreiger. Dit was de eerste plek in ons land waar zich geregeld een naar verhouding groot aantal van deze fraaie, zuidelijke soort ophield.

Het Zwin is ontstaan vanaf de vijfde eeuw gedurende een reeks van overstromingen aan dit deel van de kust. Aan het begin van de 12de eeuw was dit gebied van slikvlakten en zandplaten, met daartussen de Zwingeul, uitgegroeid tot een indrukwekkende, kilometers brede zeearm, via welke grote schepen af en aanvoeren naar de rijke handelsstad Brugge. De rol als havenstad was Brugge echter niet lang gegund. Vanaf 1150 begon het mondingsgebied geleidelijk te verzanden, waardoor de vaargeul onbruikbaar werd. Plaatsen als Damme en Sluis functioneerden nog enige tijd als havenstad, maar ook hier ging deze functie verloren door verzanding van de vaargeul. In de Tachtigjarige Oorlog lag het Zwin ter hoogte van de grens tussen de strijdende Spanjaarden en Hollanders.

Na de beëindiging van de vijandigheden in 1648 werden grote delen van de kustzone ingepolderd, een proces dat doorging tot aan de aanleg van de Internationale Dijk in 1872 (de huidige grens van het sluftergebied). Op de slikplaten in de riviermonding ontstond omstreeks 1900 een duinenrij, die onderbroken bleef door de Zwingeul. Achter de duinen ontwikkelde zich een schorvegetatie. Het zo gevormde slufterlandschap vindt in ons land alleen in de slufter op Texel een evenknie. Het beheer van het Nederlandse deel van het Zwin is sinds 1939 in handen van het Zeeuws Landschap.

Bron: Het Zeeuws Landschap e.a.