De vereniging

’t Duumpje is een natuurbeschermingsvereniging die zich actief inzet voor bescherming van natuur, milieu en landschap in West Zeeuws-Vlaanderen. Het is ook de volksbenaming voor een heel klein vogeltje dat een heel grote keel kan opzetten.

Historie
De vereniging is statutair opgericht op 28 april 1975. In de statuten staat vermeld dat de vereniging zich ziet als voortzetting van de op 28 juni 1956 opgerichte ’Vogelbeschermingswacht West Zeeuwsch Vlaanderen’, die zich in het begin hoofdzakelijk met vogels bezig hield.

Statuten
In de statuten van ’t Duumpje wordt het doel van de vereniging aanmerkelijk ruimer omschreven: ’de bescherming en het behoud van het landschappelijk karakter en van de flora en fauna in West Zeeuwsch Vlaanderen’.

De vereniging doet dit door:
– het maken van propaganda in de ruimste zin van het woord, ter verbreiding van de natuurbeschermingsgedachte;
– toe te zien en controle uit te oefenen op de handhaving van de betreffende wettelijke bepalingen;
– bemoeiingen met overheid, corporaties en particulieren tot het verwerven van steun voor haar streven.

Ze probeert haar doelen te bereiken door middel van: inventarisaties, educatie, excursies, actief landschapsbeheer, het volgen van bestuurlijke besluitvorming en zonodig tijdig bezwaar maken, enz. Hiertoe zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen waarin specifieke kennis aanwezig is en ook wordt vergaard.
De vogelwerkgroep is als voortzetting van de Vogelbeschermingswacht de oudste werkgroep van de vereniging.
Verder zijn er werkgroepen op het gebied van planten, vlinders, zoogdieren, jeugd, landschapsbeheer en planologie.
’t Duumpje is een belangengroepering en heeft zelf geen natuurgebieden in beheer. In West Zeeuws-Vlaanderen worden natuurgebieden beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De Vereniging Natuurmonumenten heeft in West Zeeuws-Vlaanderen geen gebieden in beheer.


Voorzitter: Jo Timmers

Bestuuradres: kantoor@duumpje.nl