Vogels

Algemene informatie

De werkgroep bestaat uit zo’n twintig actieve leden. De activiteiten zijn vooral gericht op het doen van vogelonderzoek.
Vaak ontstaat dit onderzoek vanuit de persoonlijke interesse, de liefhebberij om vogels te kijken, maar ook vanuit de behoefte om door middel van het verzamelen en verwerken van gegevens de natuurwaarden in onze streek in kaart te brengen.
Samenwerken met andere organisaties en participeren in landelijk onderzoek is daarom belangrijk.
Dat uit zich in het doorgeven en verzamelen van veldwaarnemingen, maar ook in gemeenschappelijke tellingen met zusterorganisatie De Steltkluut uit Oost Zeeuws-Vlaanden.
Ook wil de vogelwerkgroep mee werken aan het opzetten van een provinciale vogelsite www.deltabirding.nl. zodat vogelwerkgroepen een gezamenlijk platform krijgen.
Jaarlijks wordt de “de Zeeuwse Vogelaarsdag” georganiseerd, en eens in de vijf jaar is de beurt aan ‘t Duumpje. Dan komen vogelaars uit de hele provincie naar West Zeeuws-Vlaanderen om de natuur bij ons te bewonderen en natuurlijk om vogels te kijken.
In het najaar doen we mee aan Euro Birdwatch. Een evenement waarbij in heel Europa vogels worden geteld op een en dezelfde dag. Iedereen is dan welkom op de Telpost in Breskens. Ook organiseert de vogelwerkgroep jaarlijks vier excursies in de streek met vogels als thema, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten

In de winterperiode worden maandelijkse ganzen en zwanen geteld, met in januari de grote jaarlijkse internationale Midwinter- watervogeltelling.
In drie natuurgebieden worden BMP-tellingen gehouden. Bij het krieken van de dag worden dan alle broedvogels van de Kruiskreek-Erasmus-Sophia in kaart gebracht.
Naast MUS en MAS telling , worden ook specifieke soorten geteld zoals roodborsttapuit, huiszwaluw maar ook broedende roofvogels en uilen. Ook is er assistentie voor Agrarische ondernemers via Polder-Natuur Zeeland bij het tellen van Akkervogels.  Deze samenwerking verloopt via Stichting Landschapbeheer Zeeland en Stichting Het Zeeuws Landschap om Natuur Inclusieve landbouw te ondersteunen.  Voor de Wild Beheer Eenheden doen we een Zomerganzen telling, Je kunt er vrijblijvend bij aansluiten om van ons mooie landschap en het vogeltellen te genieten. En natuurlijk ook om een beeld te krijgen waar vogels verblijven gedurende het jaar. Samen krijg meer voor elkaar.

De vogelwerkgroep vergadert per jaar een keer of tien
De activiteiten van de werkgroep worden opgenomen in de agenda.

Contactpersonen:
Eric Marteijn

VWG@duumpje.nl