Privacy-statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is nieuwe EU-wetgeving van kracht inzake privacy, waaraan ook Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen, hierna te noemen ‘de vereniging’ dient te voldoen.

Over de wijze waarop onze vereniging hieraan tegemoet komt, leest u hieronder.

Algemeen
De vereniging:
– verzamelt niet méér persoonsgegevens dan het nodig heeft;
– gaat er zorgvuldig mee om;
– gebruikt ze alleen voor het doel waarvoor ze gevraagd zijn;
– bewaart ze slechts zolang ze nodig zijn;
– maakt geen onnodige kopieën.

Praktisch
Gegevens van onze leden worden verwerkt in een aantal bestanden.

1)  Een financieel bestand waarin de jaarlijkse contributiebetalingen bijgehouden worden.
Voor zover het jeugdleden betreft, wordt hier een geboortedatum bijgehouden, aangezien tot het 18e jaar een gereduceerd tarief gehanteerd wordt.
Wettelijk zijn we verplicht financiële bestanden 7 jaar te bewaren. Dit bestand wordt beheerd door de penningmeester.

2)  Een parallel adressenbestand dient voor de verzending van ons ledenmagazine of mogelijk andere incidentele schriftelijke communicatie. Het wordt beheerd door het bestuurs- en redactielid verantwoordelijk voor de postverzending.

3) Ten behoeve van interne communicatie binnen bestuur en werkgroepen kunnen in deze bestanden ook email-adressen en telefoonnummers voorkomen. Dat geldt ook voor leden die niet voortdurend actief zijn, maar in incidentele gevallen taken binnen de vereniging kunnen uitvoeren.

4) Voor zover leden hebben aangegeven dat ze via een eventuele nieuwsbrief op de hoogte gehouden willen worden, kan eveneens een email-adres bijgehouden worden.  Mocht zich deze situatie voordoen, wordt gebruik gemaakt van een afmeldmogelijkheid voor deze nieuwsverstrekking.

Website
Bezoekers van onze website worden niet geïdentificeerd en voor zover sprake is van vragen kan een formulier aangevraagd worden dat per mail verzonden wordt. Bij het doorgeven van waarnemingen leidt de site door naar sites als “waarneming.nl” die verder verantwoordelijk zijn afhandeling. Van het doorgeleide bezoek via onze site worden geen gegevens opgeslagen.

Ten behoeve van het functioneren van de vereniging worden op de website gegevens vermeld van bestuurs- en/of werkgroepsleden. Dat geldt ook voor instellingen die in hetzelfde domein werkzaam zijn als onze vereniging en bij wijze van dienstverlening aan onze leden op onze internetpagina’s vermeld worden.

Indien onze website of ons ledenmagazine aandacht besteden aan verenigingsactiviteiten met beeldmateriaal waarop personen herkenbaar in beeld gebracht worden, is voor publicatie toestemming verkregen. Indien het jeugdleden betreft van de desbetreffende ouders/verzorgers.

Doorleiden persoonsgegevens
Persoonsgegevens die binnen de vereniging aanwezig zijn, worden uitsluitend ten behoeve van de eigen vereniging benut en dus niet verkocht of gedeeld met derden.

Beveiliging persoonsgegevens
De eerder genoemde ledenbestanden verblijven op de privé – computers van desbetreffende functionarissen. In de ruimte waar onze vereniging haar bijeenkomsten houdt, worden geen persoonsgegevens gearchiveerd. (Niet schriftelijk, Niet elektronisch)

Uw privacy – rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien deze inhouden dat u erin toegestemd heeft beeldmateriaal te plaatsen in ledenblad of internetsite, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Vragen en opmerkingen
Het privacy-beleid van onze vereniging is, om praktische redenen, belegd bij de redactie die binnen onze vereniging zowel het ledenblad samenstelt als onze internetsite bijhoudt. Hun contactgegevens treft u aan elders op deze site.