Anbi status

Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuwsch-Vlaanderen
is een  geregistreerde ANBI-Instelling
Vanaf 1-1-2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen, aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje heeft van de belastingdienst per 1-1-2010 een ANBI-toekenning verkregen en is daarmee aangemerkt als een goeddoelinstelling.
Bedrijven en personen kunnen op een voor hen fiscaal aantrekkelijke wijze giften en legaten beschikbaar stellen. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van ’t Duumpje.

ANBI publicatieplicht
Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de vereniging. Voor u als schenker geven we hieronder een kort overzicht.

Gegevens
Statutaire naam:
Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
Vereniging:
‘t Duumpje is een vereniging van vrijwilligers zonder winstoogmerk en het heeft géén beloningsbeleid
RSIN-nummer: 816530750
Postadres: Philipsweg 9a, 4501 PH  Oostburg
Email: secretariaat@duumpje.nl
Bankrekening: NL 15 RABO 0369516338

Doelstellingen
Het doel der vereniging is de bescherming en het behoud van het landschappelijk karakter en van de flora en fauna in West Zeeuws Vlaanderen.

De vereniging is voornemens haar doelstellingen te realiseren door:
– Het maken van propaganda in de ruimste zin van het woord, ter verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte
– Toe te zien en controle uit te oefenen op de handhaving van de betreffende wettelijke
bepalingen.
– Bemoeiingen met overheid, corporaties en particulieren tot het verwerven van steun
voor haar streven.
– Alle andere wettige middelen, welke voor het doel der vereniging bevorderlijk zouden
kunnen zijn, zoals het vormen of instellen van werkgroepen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
–  Primaire focus op West Zeeuws-Vlaamse thema’s en ontwikkelingen.
–  Pro-actief deelnemen aan bestuurlijk en maatschappelijk overleg.
–  Samenwerking en afstemming met terreinbeheerders, zusterorganisaties, overheid
etc.
–  Aantastingen en planologische bedreigingen van natuur- en landschapskwaliteit
identificeren en beschermende-en herstellende maatregelen initiëren. Kritische
controle op handhaving van wettelijke bepalingen. (Planologie werkgroep)
–  Ontwikkelen, doorgeven en inzetten van de kennis van streekgebonden flora- en
fauna. (Vogelwerkgroep; Planten-, Vlinder- en Zoogdierenwerkgroep)
–  Uitvoeren van actief Landschapsbeheer: Directe Zorg van de Knotploeg.
–  Investeren in een toekomstige generatie Duumpjes.
(Jeugdwerkgroepen Visdiefjes/Kiekendieven)
–  Door educatie-/PR-beleid en voorlichting werken aan een breed regionaal
draagvlak voor natuurbescherming. (Excursie- en Redactiewerkgroep)
–  Een verenigingsplatform bieden aan enthousiaste natuurliefhebbers.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jo Timmers
Secretaris: vacant
Penningmeester: Patricia van Veen – de Rechter
Bestuurslid: vacant
Bestuurslid: Walter de Milliano
Bestuurslid: Jaap de Hulster

Beloningenbeleid
– ‘t Duumpje kent geen beloningsbeleid.  Leden van het Bestuur van ’t Duumpje
ontvangen geen beloning. Reiskosten en kantoorkosten kunnen eventueel worden
gedeclareerd.
–  ’t Duumpje heeft geen personeel in dienst.

Financieel verslag

Bovenstaand financieel verslag is nog niet goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering die i.v.m. Corona opgeschort is tot nader order.