Willem-Leopold polder

Ken je mij……?

Veel bijzondere soorten hebben hun weg al gevonden naar deze polder: gestreepte klaver, echte kamille, ruige klaproos, akkerviooltje en kromhals. De schrale bodem en variatie in hoe vochtig of droog het is, zorgen voor een enorme soortenrijkdom. Ook zeldzame soorten als zomerbitterling, bijenorchis, gewone agrimonie, goudhaver, en graslathyrus groeien er.

Boomkikker

De boomkikker vond na de herinrichting al snel zijn weg naar het gebied; de afwisseling van struweel en waterpartijen maken het tot een prima leefgebied. De kamsalamander, gewone pad, watersalamander en bruine kikker komen er in lage dichtheden voor.

Vogels

Graspieper, kneu, patrijs, slobeend, tureluur en veldleeuwerik, kwartel: het gebied trekt veel vogelsoorten aan. De verwachting is wel dat met verandering van vegetatie (meer struweel) het voor weidevogels minder aantrekkelijk wordt.

Libellen

Door de aanwezigheid van vele poelen en plassen met een vrij goede waterkwaliteit leven er libellen zoals vuurlibel, zwervende pantserjuffer, tengere grasjuffer en zwervende heidelibel.

Bron: Het Zeeuwse Landschap