Landschap

De knotploeg.
Een typische winteractiviteit van ‘t Duumpje is het knotten van wilgen, populieren en andere soorten knotbomen. Om verval van de bomen te voorkomen moeten zij eens in de zes jaar geknot worden. Zo behoud je natuurwaarden voor een rijk biotoop.

Door dat de groep inmiddels een twintigtal jaren aan de gang is, is er amper sprake meer van achterstallig onderhoud. Door hun voorbeeld,  om mens en landschap terug te verenigen, heeft het ertoe geleid dat burgers, beheerders en waterschappen ook oog voor het streekeigene krijgen. En dus ook zelf het knotten van de eigen bomen ter hand nemen omdat het sterk bijdraagt aan regionale natuurbeleving.

Naast onze knotwerkgroep kan de provinciale organisaties als Het Zeeuws Landschap, Landschapbeheer Zeeland en Waterschap Scheldestromen zich dan richten op andere zaken als het in oude staat terugbrengen van landschap elementen zoals aanplant van bomen, struweel, oude hoogstamfruitboomgaarden, het schonen en graven van (voormalige) vee-drinkputten en het correct maaien van terreinen om verwildering (successie) te voorkomen.  Dit alles in samenspraak met bewoners en aannemers.

Meld je aan en beleef een natuurwerkdag van dichtbij. Het is een plek waar vriendschappen ontstaan.

De activiteiten van de werkgroep worden opgenomen in de agenda.

Contactpersoon: Open netwerk groep Landschap

Knotten@duumpje.nl