Zwarte Gatse kreek

De Zwarte Gatsche Kreek is een binnendijkse kreek die zich bevindt bij Niewvliet.

Het is een kreekrestant van het in 1602 afgedamde Zwarte Gat dat overbleef na inpolderingsactiviteiten. Rietkragen en struweel zorgen voor het nodige krakeel van watervogels zoals aalscholvers, eenden, ganzen en zwanen. Maar ook rietzangers, blauwborsten en karekieten. Zilverreiger vinden hier een slaapplaats. Door dit natuurgebied is een fiets- en wandelpad aangelegd

Door middel van een uitwateringskanaal is de kreek verbonden met de Nieuwkerkse kreek terwijl het water van hieruit door een uitwateringskanaal verder geleid wordt naar de getijdenduiker bij Nieuwesluis.

Bron: Het Zeeuws Landschap e.a.