Deze bronnen tellen mee

Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgelegd in een speciale richtlijn. Een van de afspraken is dat alle vormen van energie (elektriciteit, gas, olie, warmte) even zwaar meetellen. Ook zijn afspraken gemaakt over de noemer zodat het percentage hernieuwbare energie kan worden berekend. Dit is het ‘(bruto) finale energieverbruik’. Er is voortdurende discussie over deze afspraken: zijn bepaalde vormen niet duurzamer, dan andere? Zijn we wellicht vormen vergeten? Kloppen de voorgeschreven rekenmethodes wel? Energieopwek.nl matigt zich daar geen oordeel over aan, en houdt zich strikt aan de internationale afspraken.

Windenergie op land

Dit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op land. Hieronder rekenen wij ook de windturbines in binnenwateren, zoals het IJsselmeer. De hoeveelheid energie die windturbines produceren neemt toe naarmate het harder waait. Moderne windturbines halen bijna het theoretisch maximale rendement uit de wind. Bij zware storm worden de windturbines tijdelijk stilgezet.

Windenergie op zee

Dit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. De bouw van een offshore windturbine is duurder dan een windturbine op land. Uiteindelijk is het verschil in kosten beperkt, omdat offshore windparken meer schaalvoordelen hebben vanwege hun omvang. Bovendien waait het op zee meer dan op land en daarom produceren windturbines op zee meer energie dan windturbines op land. De elektriciteit die wordt geproduceerd door offshore windparken wordt door TenneT met grote onderzeese kabels naar de kust gebracht.

Zonne-energie

De opgewekte zonne-energie bestaat uit zonnepanelen, zonneweiden en zonneparken. Kortom alle vormen van zonne-energie opwek in Nederland. De hoeveelheid energie hangt af van de zonintensiteit. Die varieert over de dag en hangt onder andere af van de bewolking. Nederland ligt geografisch ver verwijderd van de evenaar. Zonnepanelen produceren daarom in de zomer veel meer energie dan in de winter.

Zonthermie

Zonthermie is productie van warmte door zonnecollectoren door middel van opgevangen zonlicht. Dit kunnen zout en steen collectoren zijn.

Biogas

Biogas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn slib uit afvalwaterzuivering, gestort afval(stortgas), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), mest, maïs- en plantaardige reststromen uit de landbouw. Biogas wordt van nature ook uit afval op een stortplaats geproduceerd. Het telt echter pas mee als dit biogas nuttig wordt gebruikt. Ook lage temperatuur warmte uit deze stromen zijn bruikbaar te maken. Het is de belangrijkste afvalstroom uit onze productie units en huishoudens voor hergebruik van mineralen.

Bio-olie

Dit betreft vloeibare biobrandstoffen die op basis van wettelijke voorschriften standaard met een vast percentage worden bijgemengd met benzine en diesel. Biobrandstoffen moeten voldoen aan internationale duurzaamheidscriteria. Mogelijk komen er betere methoden om deze stromen te vergassen en te kraken in gesloten productie units.

Geothermie

Geothermische energie (bodemenergie) is afkomstig van een diepte van meer dan 500 m. Het betreft de door de geothermie installatie geleverde warmte minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte naar boven te pompen. Een geothermische installatie bestaat meestal uit twee putten, één voor de productie van warm water en één voor injectie van gekoeld water. De putten worden vaak vanuit een locatie (schuin) geboord. De afstand tussen deze twee putten in de diepe ondergrond is 1 tot 2 km.

Warmtepompen

Dit is energie die via warmtepompen wordt geproduceerd. Warmtepompen onttrekken energie aan buitenlucht, bodem of water en zetten dit om in warmte. De door een warmtepomp geleverde warmte, minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte aan de omgeving te onttrekken, telt volgens internationale regels mee als hernieuwbare energie. Met warmtepompen kun je ook koelen. Een koelkast koelt ook, maar wordt niet gezien als een bijdrage aan hernieuwbare energie.

Biomassaketels bedrijven (Houtgebruik industrie)

Dit is het verbranden van vaste en vloeibare biomassa voor decentrale elektriciteits- en warmteproductie op industriële of semi-industriële schaal. Onder deze categorie valt ook de biomassa die wordt gebruikt voor warmtenetten of voor het verwarmen van zwembaden. In alle gevallen telt de geleverde warmte uit de biomassa-installatie volledig mee als hernieuwbare energie.

Bij- en meestoken biomassa in kolencentrales

Kolencentrales leveren elektriciteit en soms warmte voor warmtenetten. Wanneer kolen deels worden vervangen door biomassa, dan telt dat deel mee als hernieuwbare energie. Er zijn verschillende vormen van biomassa geschikt. Gewoonlijk wordt biomassa gebruikt die geperst is in de vorm van houtpellets. Het kabinet heeft aangegeven na 2025 met bijstoken te willen stoppen.

Houtkachels thuis

Dit betreft hernieuwbare energie uit het verbranden van hout door huishoudens in houtkachels, allesbranders, pellet kachels en open haarden. De hoeveelheid hout die wordt gebruikt telt mee als hernieuwbare energie. Het maakt dus niet uit of de kachel wordt ingezet om een woning te verwarmen, of alleen voor de sfeer.

Afvalcentrales

Het verbranden van afval door afvalverwerkingsinstallaties levert warmte op die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en in warmtenetten. Afval bestaat voor een deel uit biomassa (‘biogeen’) en restafval. De elektriciteit en warmte die wordt geleverd met het biogene deel telt mee als hernieuwbare energie.

Overig (Waterkracht + Houtskool)

Deze vormen van hernieuwbare energie zijn in Nederland heel klein qua volume en vormen daarom gezamenlijk een categorie. Maar met deze stroom zijn ook haalbare vormen van lage temperatuur opwekking te maken.  Terwijl ook het bufferen van zoetwater een belangrijk productie onderwerp wordt door klimaat wijziging.

Waarom is Waterstof niet genoemd?

Waterstof wordt niet opgewekt, maar geconverteerd vanuit een andere energiebron zoals wind of zonne-energie. Waterstof is daarom geen energiebron, maar een energiedrager. Op Energieopwek.nl tonen wij enkel energiebronnen.

Waarom is Kernenergie niet te zien?

Bij hernieuwbare bronnen gaat het om energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Kernenergie stoot weliswaar geen COշ uit, maar wordt niet natuurlijk aangevuld. Daarom is dit bijvoorbeeld geen hernieuwbare bron. Het afval is blijvend een probleem om op te werken.

We gebruiken ook energie om onze omgeving in te richten of gebruiksgoederen te fabriceren.

Meer huishoudens dan inwoners voorzien van energie, dit ziet er wellicht wat vreemd uit. We leggen het graag uit: Een huishouden heeft betrekking op het huis en gaat uit van het gas- en stroomverbruik in het eigen huis. Dit is overigens een fractie van het finale energieverbruik. We verbruiken in Nederland meer energie dan alleen wat er thuis wordt verbruikt. Daar komen de inwoners bij kijken. De parameter is inwoners per m². Hier zit dus niet alleen het verbruik van stroom en gas in, maar het finale energieverbruik. Dus ook bij wijze van spreken de verlichte lantaarnpalen op de stoep en waar gewerkt wordt. Dit verbruik is veel hoger dan het verbruik van een huishouden. Omdat dit dus uitgaat van een veel hoger verbruik, kom je op minder inwoners uit dan huishoudens. Een inwoner heeft dus een veel hoger energieverbruik in onze berekening dan alleen het verbruik in het huishouden, zeg maar wat u gefactureerd wordt.

Bron: Energieopwek

In Nederland tonen we de opwek van duurzame energie via http://Energieopwek.nl. In Nederland en in Europa zijn nog meer interessante websites over duurzame energie te vinden.

Electricity map: live COշ uitstoot van elektriciteitsverbruik in Europa.
Energiedata portaal: Deense energie data sets.
Energy Charts: interactieve grafieken over elektriciteitsproductie en uitwisseling van elektriciteitsprijzen.
Entrance: onderzoek naar duurzame energie in Nederland.
ENTSO-e: transparantieplatform van de Europese transmissiesysteembeheerders (TSO’s) voor elektriciteit.
ENTSO-G: transparantieplatform van de Europese transmissiesysteembeheerders (TSO’s) voor gas.
Klimaatmonitor: cijfers over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energie.
National Grid ESO dataportal: toont datasets van elektriciteit in Verenigd Koninkrijk.
Stroomversneller: over de groene stroom productie vanuit wind en zon in Vlaanderen.
Waarstaatjegemeente.nl: bekijk de cijfers van uw gemeente met betrekking tot de energietransitie.