Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland

SOVON

Oktober 2022

Beste Zeeuwse Ganzen- en Zwanentellers,

Hierbij ontvang je het nieuwste rapport over het voorkomen en de aantalsontwikkeling in 2020/2021 van de in Zeeland verblijvende ganzen en zwanen. Velen van jullie hebben zich vast al gelaafd aan de ook voor deze soorten vastgelegde kennis in de dit voorjaar verschenen Avifauna Zeelandica, het kakelverse en onvolprezen standaardwerk over de Zeeuwse Avifauna, dat onder de bezielende leiding van Peter Meininger tot stand is gekomen. Uw ganzencoördinator heeft daar onder meer door het schrijven van een aantal ganzen- en zwanenteksten een bijdrage aan mogen leveren. Daarbij viel weer op hoeveel we tegenwoordig weten van het wel en wee van deze vogels. De maandelijkse tellingen vormen daarvoor een onmisbare basis. Heus, al die kennis ontstaat niet vanzelf. Daarvoor gaan we met zijn allen elke maand weer op pad! Daarbij maakt de combinatie van enkele professionele tellers in en rond de grote wateren  en vele vrijwilligers in -vooral- de binnendijkse landbouw- en natuurgebieden dat Zeeuwse beeld behoorlijk compleet. Dank dus voor jullie grote inzet! Hopelijk doe je ook dit seizoen weer mee?

Ontwikkelingen 2020/2021

Ondanks een vroege aankomst in oktober van o.m. Toendrariet- en Kolganzen bracht het seizoen 2020/21 wederom geen al te hoge aantallen ‘Anser-’ganzen naar Zeeland. Kleine Zwanen deden het iets beter dan het jaar ervoor, maar aan de langjarige afname kwam geen einde. Die magere resultaten hebben veel te maken met de wederom zachte winter bij ons en in grote delen van West-Europa. Een winterprik in de eerste helft van februari bracht meteen wat hogere aantallen naar de provincie. Brand- en Rotgans beleefden wel een behoorlijk goed jaar, terwijl de Grote Canadezen minder ruien in de provincie, maar ’s winters juist talrijker lijken te worden.  Bij de meeste soorten week het aandeel binnen en buiten de rustgebieden verblijvende vogels niet veel af van de voorgaande jaren.

Nieuw telseizoen

Velen van jullie zijn in september alweer gaan tellen. Dank daarvoor! Hopelijk gaan nog meer tellers in het eerstvolgende telweekend van 15/16 oktober op pad. Zouden de rieten en kollen weer aan de vroege kant zijn en hoe staat het met de in deze maand vaak talrijke Grauwe Ganzen? We zijn heel benieuwd!

Heb je vragen over de tellingen, neem dan contact op met je regio-coördinator of met ondergetekende. Wil je je tellingen in het veld digitaal invoeren? Dat kan met Sovon-Avimap. Zie Avimap | Sovon voor meer informatie. Veel tellers maken hier inmiddels gebruik van, de meesten bevalt het prima. Veel algemene informatie over de aanpak van de tellingen vind je op Watervogeltelling | Sovon.

Heb je vragen over de invoer of over het gebruik van Avimap, mail dan naar de provinciaal coördinator of naar Michel.Klemann@sovon.nl. In je eigen regio worden de tellingen gecoördineerd door Huub Buysse (West Zeeuws-Vlaanderen), Afke van Dijkhuizen (Oost Zeeuws-Vlaanderen), Leonard Ketting (Tholen), Peter Boelee (Bevelanden), Mario Aspeslagh (Walcheren) en Jan-Willem Vergeer (Schouwen-Duiveland).

Ik wens u allen veel leesplezier en een mooie oktobertelling!

Met vriendelijke groet,

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jan-Willem Vergeer

 

Slaapplaatstellingen

 

Tweemaal in het winterhalfjaar proberen we overal in Nederland belangrijke slaapplaatsen van ganzen en zwanen te tellen. Deze tellingen worden geheel uitgevoerd door vrijwilligers. Op/rond 19 november is de eerste slaapplaatstelling van dit seizoen. Meer weten over deze tellingen? Kijk eens op Slaapplaatstelling | Sovon. Ter inspiratie zijn kaartjes met de recent bekende slaapplaatsen van Kolgans en Toendrarietgans opgenomen. Conclusie: een aantal belangrijke slaapplaatsen wordt inmiddels geteld, maar het beeld is verre van compleet. Help je mee de gaten te dichten?

Teldata: Maandelijkse Ganzen & Zwanen 15 0kt -12 nov-17dec-14jan-18feb-18mrt-15apr.

Slaapplaatstelling Ganzen & Zwanen: 19 nov 2022 en 21 jan 2023