Aanleiding wijziging verenigingsstatuten ’t Duumpje

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) trad op 1 juli 2021 in werking. Deze wet vereist op termijn wijzigingen in de huidige statuten. Nu deze wettelijke verplichting bestaat hebben we een aantal andere noodzakelijke en/of wenselijke aanpassingen meegenomen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste verschillen met de huidige statuten:

Gerelateerd aan WBTR vereisten:
1. (nieuw) In art. 11 lid 9 is aangegeven wat er dient te gebeuren indien het volledige bestuur aftreedt.
2. (nieuw) Art. 12 heeft betrekking op onverenigbaarheid van functies van bestuursleden en dient belangenverstrengeling tegen te gaan.

Niet aan WBTR gerelateerd:
3. Doel van de vereniging omvat nu nadrukkelijker milieubescherming (Art.3)
4. Er is statutair de mogelijkheid gecreëerd om naast leden(met stemrecht) (in de toekomst) ook donateurs(zonder stemrecht) toe te laten tot de vereniging. (Art.9)
5. Door de Corona maatregelen is de noodzaak ontstaan om vergaderingen digitaal bijeen te kunnen roepen en ook digitaal te kunnen vergaderen. (Art. 19 lid 5) Dat was niet stautair geregeld.
6. In het kader van een algehele ’opfrissing’’ zijn ook nog wat formuleringen in de Statuten gewijzigd; de huidige versie was van 1993.

Lees ook Agendapunt 7 Statutenwijziging