Wat maakt vogels zo interessant

Het komt er weer aan een nieuw broedseizoen

De voortplantingsstrategie van vogels verschilt nogal tussen kleine en grote vogels. Kleine
vogels zijn binnen een jaar geslachtsrijp, grotere vogels pas na twee tot zeven jaar. Kleine
vogels hebben meerdere broedsels per jaar met veel eieren en jongen. Grote vogels hebben
slechts één broedsel per jaar met weinig jongen. Het sterftecijfer van kleine vogels is groot en
van grote vogels klein. Instandhouding, daling of groei van een soort is afhankelijk van het
aantal overlevende jongen. Voor Grutto’s is dat 0,6 jong per paar voor een stabiele populatie.
De laatste decennia is dat slechts 0,2-0,3 jong per paar. In de jaren negentig van de vorige
eeuw bedroeg het aantal broedparen circa honderdduizend, in 2010 was dat aantal afgenomen
tot zo’n vijftigduizend. Grutto’s hebben per broedseizoen slechts één broedsel met circa vier
eieren. De Veldleeuwerik heeft per seizoen twee tot drie broedsels….geïnteresseerd ??

lees verder   paren wanneer en hoe wetensch bevind