Slaapplaatstelling Westerschelde

Ganzen-Slaapplaats-Telling bij het gemaal van Nummer Een, aan de Hogeweg bij Hoofdplaat en aan de Radartoren van de Plaskreek achter Hoofdplaat  op 22 januari 2022.

Een gematigd klimaat, droog 4 graden en windkracht NW4, was een prima uitgang voor een mooie telling op 22 januari 2022. Zouden we de aantallen van afgelopen jaar evenaren. Duumpje en ook de lokale bevolking waren vroeg uit de veren om het spektakel te kunnen aanschouwen. Een mooie opkomst, er kwamen 18 enthousiaste tellers van vogelwerkgroepen uit geheel Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren om samen de Slaapplaatstelling van 2022 te doen. Natuurlijk met onze vaste fotograaf Peter Verdurmen en Omroep Zeeland om verslag te doen.

De watervogel- en slaapplaatstellingen worden georganiseerd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) door Sovon in samenwerking met Rijkswaterstaat Waterdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Sommige vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 2000-gebieden, zoals de Westerschelde met een beschermde slaapplaatsfunctie op de Hooge platen nabij Nummer een, maar worden daarbuiten nadrukkelijk gestimuleerd. Daarnaast zijn er elk jaar landelijke simultaantellingen van wisselende soorten.

Doel is vaststellen van aantallen en de verspreiding vastleggen van op gemeenschappelijke slaapplaatsen overnachtende vogels.

We tellen de Natura 2000-gebieden met 19 soorten waarvoor deze gebieden een belangrijke functie als slaapplaats hebben. Het aantal soorten verschilt per gebied, wij tellen Ganzen. Landelijk zijn er simultaantellingen met per jaar wisselende soorten van bijvoorbeeld  Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil. In totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soorten die gemeenschappelijk slapen.

Vanmorgen werden tussen 8.30u en 10.30u de navolgende soorten geteld. Kolgans 3526, Brandgans 5868, Grauwe gans 1735, Grote Canadese Gans 23, Toendrariet 580, Nijlgans 3. Dus alleen al onder de Westerschelde werden in totaal 11735 Ganzen geteld en erboven door Vogelwerkgroep Walcheren waargenomen soorten   Kolgans 58, Brandgans 82, Grauwe gans 120 waren een leuke bijvangst. Dat is een kleiner aantal dan in 2021 omdat er meer overnachting op het vaste land plaatsvind.

Ze komen bij het aanlichtend Zwerk laag over de Hooge Platen in beweging, eerst in paren, dan families en uiteindelijk als groep van 150 tot 350 ganzen.  Alle richtingen worden nauwlettend in de kijker gehouden volgens vooraf gemaakte afspraken. Het monitoren gebeurt volgens Sovon-protocol en blijkt een gewichtige zaak van opperste concentratie. Elke keer opnieuw een exodus vol verrassing over de opdeling van soorten. Iedereen in Europa telt een gebied wat ons gezamenlijk een beeld schetst over populatie omvang en verspreiding in een periode waarbij relatief weinig migratie plaatsvind op de Oost Atlantische Trekroute.

Overige waarnemingen: Aalscholver 93, Scholekster 300, Blauwe Reiger 1, Wulpen 109, Bergeenden 5, Wilde eenden 35, Slobeenden 10, Pijlstaart 109, Kl. Zilverreiger 1, Zilverplevieren 114, Kieviten 3, Smient 255, Bonte strandloper 80.

Met dank aan Eric, Jimmy, Piet, Henk, Fred, John, Emmy, Ruud, Jan, Kyara, Walter, Hans, Carla, Jaap,  Luciën en Huub.