VWG verslag 20211214 JP

 1. Verslag vorige vergadering

Gerard had zich wel afgemeld. Verder geen opmerkingen op het verslag van 14 september 2021. Dank aan Huub voor de notulen.

 1. Ingekomen post/bestuursmededelingen, agendapunten, etc.

Geen

 1. Jaarverslag 2021 en begroting 2022

Het bestuur zal binnenkort weer de vraag stellen om het jaarverslag 2021 en een begroting 2022 voor de werkgroep op te stellen. Jimmy zal wederom het jaarverslag 2021 maken.

De voorlopige begroting 2022 wordt opgemaakt:

(roofvogel)ringen € 100
Torenvalkenkast € 150
Evenement/bijeenkomst € 250
Totaal                 € 500

Indien iemand nog aanvullingen heeft of er plannen zijn waar budget voor nodig is, graag vóór 10 januari 2022 doorgeven.

 1. Ganzen- en zwanentelling + Midwintertelling 16 januari

Eerder is aangegeven dat we graag na elke ganzentelling een overzicht van heel WZVL willen hebben, zonder het gedoe met onderling doorsturen van Excel lijsten. Huub heeft contact gezocht met Sovon, maar nog geen reactie. Het contact met ICT hulp Sovon gaat wat moeizaam.

Carla Buijze gaat het gebied van Herman tellen. Eerst met begeleiding van Huub, Lucien en Herman. Ze is al eens met Lies mee geweest.

De volgende ganzentelling is op zondag 19 december. Er is geen specifieke vraag vanuit Sovon voor man/vrouw verhouding o.i.d.

Teldata ganzentelling: juli-aug NG, 18Sep, 17okt, 14nov,19 dec, 16 jan (Midwintertelling!), 13 feb, 13 mrt, 17 apr, 15mei, 12juni

 1. Slaapplaatstelling ganzen Nummer Eén

Zaterdag 22 januari, om 7.30u. tellen we bij het gemaal bij Nummer Eén de ganzen die vanaf de Hooge Platen vliegen. We hopen met voldoende mensen te zijn om op 2 of 3 punten te kunnen tellen. Piet heeft een artikel in Rondje West geplaatst en de activiteit op de website van Duumpje gezet. Hij heeft tevens de VWG Walcheren gecontacteerd, zodat zij simultaan tellen hoeveel ganzen hun kant opvliegen.

 1. Slaapplaatstelling aalscholver, zilverreiger, wulp

Op de vijf bekende slaapplaatsen zijn bij de laatste telling geen grote zilverreigers waargenomen. Heel vreemd. Deze 0-telling is ook doorgegeven aan Sovon. Jan heeft 12 zilverreigers in de Clarakreek geteld. Piet neemt contact op met Herman of hij nog telt.

De data van de slaapplaatstellingen staan op onze website: https://www.duumpje.nl/?page_id=2822

 1. Steenuil monitoring nestkasten (maart/april 2022)

Samen met STONE (Alex de Smet), Steltkluut, Duumpje en SLZ loopt een project om de steenuil in onze regio te helpen. Dit n.a.v. onze inventarisatie in 2019 waarbij een duidelijke afname werd geconstateerd. Er worden erven/biotopen geschikt gemaakt, maar ook nestkasten geplaatst. Huub en Lucien hebben afgelopen tijd op veel plaatsen nestkasten opgehangen. Zie ook https://www.duumpje.nl/?page_id=3193.

Komend jaar willen we controleren of ze ook daadwerkelijk bezet zijn. Daar zijn nog helpende handen voor nodig. Daarom het verzoek aan mensen of ze willen helpen met het controleren van één of meerdere kasten. Wie dit wil, kan zich aanmelden bij Huub, evt. met voorkeur van locaties. Hij zal vervolgens samen met Alex de Smet een verdeling maken. Hans en Jimmy melden zich al aan.

 1. Akkervogel beheermonitoring

Jimmy geeft uitleg over de akkervogeltellingen die plaatsvinden op akkerranden, etc. Het blijkt moeilijk om de Patrijs zichtbaar te maken in deze tellingen, gezien hun verborgen leefwijze in het broedseizoen. Geluidstellingen in het voorjaar lijken wel goed te werken om ze in kaart te brengen, zoals dat ook in Topgebied Groede gebeurd. Daarom start SLZ samen met Sovon volgend jaar een project om op meer locaties in Zeeland geluidstellingen in het voorjaar te doen. Het zou goed zijn mochten we in WZVL naast Groede nog een gebied op deze manier kunnen tellen.

De telling is niet moeilijk en kost weinig tijd. Gedurende drie avonden vanaf 15 februari tot 30 april ga je binnen een gebied op pad en leg je een transect af waar je om de 300 meter kort het geluid van de patrijs afspeelt.

Wie mee wilt doen of meer info wenst, kan zich aanmelden bij Jimmy of info@landschapsbeheerzeeland.nl.

 1. Rondvraag

Emmy: heeft regelmatig contact met Jose van Zuilekom. De actiegroep is bij Provinciale Staten (PS) geweest om Euregio tuinen te behouden. PS heeft gevraagd of ze een inventarisatie kunnen voorleggen van de aanwezige natuurwaarden, vogels, etc. Emmy vraagt of er mensen van Duumpje zijn die daar geteld hebben. Lucien geeft aan bij het atlasproject in 2013-2015 wel eens het gebied bezocht te hebben.

Huub en Jo Timmers hebben stukken ingezien van Eric van Damme en het Duumpje heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente. Er heeft een natuurwaardenonderzoek plaatsgevonden, maar deze was ontoereikend. ’t Duumpje heeft in de zienswijze aangegeven dat er beter geïnventariseerd moet worden.

Enkele vogelwerkgroepen willen in het broedseizoen wel eens een inventarisatie doen. Emmy zal Jose hiervan op de hoogte brengen.

Jan: geeft als tip om eens op de Youtube pagina van Sovon te kijken. Je kunt er lezingen, cursussen en filmpjes terugkijken, zie: https://www.youtube.com/user/SOVONVogelonderzoek/videos.

Huub: meldt dat onze website www.duumpje.nl een update heeft gekregen. Activiteiten, maar ook de verslagen en agenda van de vogelwerkgroep is er op te vinden.

 1. Recente waarnemingen

Piet melding doorgekregen: 24 november nog 4 huiszwaluwen waargenomen in Waterdunen.

Lucien nog boerenzwaluwen in november bij hem in de straat.

Emmy brilduiker op het voorland nummer een. Ook 5 kluten (overwinteren ook in kleine aantallen) en 20 sneeuwgorzen op het strand vorige week. In de Blikken ziet ze altijd 3 watersnippen.

Hans heeft een watersnip op het erf

 1. Volgende vergadering

2022: dinsdag 25 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei, 12 juli, 13 september, 25 oktober, 6 december