VWG-verslagen

 1. Verslag vorige vergadering

Bij agendapunt 8: Wordt de Kolonie blauwe (zilver)reigers in de Braakman aangepast. Waarna het verslag goed wordt bevonden.

 1. Bestuur mededelingen, ingekomen post

Er zijn geen bestuur mededelingen, Vergaderdata van de VWG zijn overgenomen op de lokale clubgebouw vergader-kalender zodat dubbelen in reservering wordt voorkomen. Jan Sp. Vraagt of het gebruik van beamer en PC vaker de standaard kan zijn. Dit zodat ook foto’s via Stick en/of kaartjes getoond beter zichtbaar zijn voor de aanwezigen. Je kun ze vooraf sturen aan de voorzitter of notulist.

Jan & Nicolette Janssens hebben een nieuw adres aan de Voorstraat 9, 3243 AV Stad aan het Haringvliet. Jan specifiek bekend als Jan Durenkamp was in velerlei opzicht onze steun en toeverlaat. Zij gaan vanaf 30 september 2021 naar hun prachtige nieuwe huis.  Maar wij hopen hen toch nog frequent te mogen ontmoeten in onze voor hen zo vertrouwde regio. Weg bij de VWG, nee hoor….

Wij danken hen beiden voor de fijne  en nooit aflatende steun aan Duumpje.

 1. Euro-Birdwatch (zaterdag 2 oktober) Telpost-Breskens

Piet geeft aan dat er een stukje in “Rondje West” is voorzien, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om samen met bekende trektellers Eric Marteijn, Jan Klomp en Marcel Capello te genieten van de Zuidwaarts kerende trekvogels en Afrika-gangers. Mogelijk zijn er ook kust marathon lopers maar die zullen de trek niet stoppen dus vragen we respect voor beide evenementen.

 1. Zomerganzentelling evaluatie.

De uitspraak van Jan Spinnewijn dat de gegevens niet kloppen moet wat toegelicht worden.

Gegevens kloppen wel volgens het protocol van de telling en zijn landelijk voorgeschreven voor deze telling. De email van Fred wordt voorgelezen waarin hij de voorkeur uitspreekt voor regionaal tellen in plaats van gebiedstellingen. De opmerkingen van ons worden geadresseerd maar zijn daarmee nog niet overgenomen. Herman wil mogelijk samen met Conny tellen en Hermans gebied rond IJzendijke kan dan door Jan al fietsend worden geteld.

In de bijlage 3 kun je lezen waar de 1814 zomerganzen zijn geteld.

 1. Inventarisatie Huiszwaluwen

Piet brengt een veranderde trend onder de aandacht waarbij hij aangeeft dat de nest val door uitdroging een belangrijke oorzaak lijkt. Door ons aangebrachte kunstnest leiden niet tot verbeterde nestbouw en/of broedsucces. In sommige plaatsen was de daling 9 t.o.v. 46 bezette nesten. Ook Jan heeft geprobeerd nestbouw te verbeteren bij een boerderij waar de houten met riet gedekte vee-schuur was vervangen door stalen damwand aardappel-schuur. Hij geeft aan dat het veranderde Biotoop zonder wei en mest zeker niet meehelpt. Zie foto bijlage 2.

Huiszwaluw resultaten seizoen 2021 (Piet)

Dalende trend 1000 via 800 bijna bij 600 paren door dalend Biotoop en uitval nesten.

Kapotte nesten in de bijlage 2 (Jan wil zijn nestresultaten laten zien)

 1. Slaapplaatstellingen

De slaapplaatstelling komen er weer aan en om laten zien dubbeltelling te voorkomen plannen we een dag en tijd. Hij telde al 53 Lepelaars, 29 Zilverreigers, 29 Wulpen.

Dag Tijd Soort Locatie Aantal
23 okt 21 17.30 u Grote Zilverreiger/Aalscholver
11 dec 21 15.30 u Grote Zilver Reiger
22 jan 22 07.30 u Ganzen / Zwanen Nummer een
5 feb 22 16.40 u Wulp
19 feb22 16.30 u Aalscholver – Gr.ZiR
 1. Ganzen/Zwanentelling

De landelijke telling start zoals aangegeven door Sovon in September. Lies vraagt waarom we afwijken en niet volgen. Regel van Sovon om in september te starten is mogelijk interessant voor het Waddengebied maar de vogelwerkgroepleden geven aan hier niet in mee te gaan omdat er hier dan nog geen winterganzen van betekenis aanwezig zijn. Iedere  teller voert zijn gegevens in bij Sovon en bijzonderheden kunnen gedeeld worden via email. We willen minimaal Ganzen en Zwanen gebied dekkend tellen. Als je Reiger en Roofvogels ook telt dan doe je dat consequent en vermeldt je dat bij de invoerpagina van Sovon.  (Zondag 17 oktober, 14 november en 19 december). Huub annuleert de telling.

 1. Steenuil monitoring nestkasten (maart/april 2022)

Alex de Smet heeft een steenuil overleg gehad met de werkgroepsleden Jimmy, Reggie en Lucien. Betrokken Partijen in het project zijn Provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer  Zeeland met uitvoerenden (hulp) van vogelwerkgroepen Steltkluut en Duumpje.

Lucien vertelt we zijn behulpzaam met kasten plaatsen en monitoren van broedsucces. Het biotoop bestaat uit knotwilgen, hoogstamfruitbomen, toegankelijke schuurtjes, weides met kort gras en langs de rand hoog gras. Landschappelijke elementen als Muizen-ruiters van maaisel, rommelhoekjes en houtopslag zijn gewenst voor de takkelingen. Het voedsel bestaat uit muizen, insecten, larven, rupsen, kikkers, regenwormen en kleine vogels. Jagen vanaf een weidepaal, zittend op het gras of vliegend een vogel uit de lucht geplukt het kan allemaal. Er is een Slz-folder “De Steenuil in Zeeland” voor de beeldvorming van deelnemers bij het herinrichten van zo’n Steenuil Biotoop. De locatiekaart voor de steenuil wordt bijgesloten in bijlage 8.

 1. Rondvraag

Marcel: Er is een foto en plaats aan de Bavodijk te Nieuwvliet van een dode ringslang, kunnen we die ook ergens melden? Lucien lijkt het zeer vreemd dat we hier Ringslangen hebben in de regio maar sluit niet uit dat hij uit een terrarium is ontsnapt. Marcel stuurt foto met gegevens aan Lucien, die kijkt waar deze waarneming geadresseerd kan worden.

Lucien: We willen de opening van Waterdunen noemen, vanaf 8 oktober 2021 is het gebied toegankelijk. Er zijn al heel mooie aantallen vogels aanwezig Grote stern 4850, Dwergstern141,  Zwartkopmeeuw 3100,  kokmeeuw 1650, Visdief 210, Strandplevier en graszanger als kersen op de taart, groot feest uiteindelijk.

Verder geen rondvragen.

 1. Recente waarnemingen

Jan Sp: Er is een drietal Ransuilen gezien aan de Komsestraat in Ijzendijke, hij heeft ze nog niet op waarnemingen gezet, dat komt nog. Verder hebben hij en thea een water rietzanger op de trek gespot op het fietspad door het Erasmusbos. Check of Reggy dit kan verwerken.

Lies: We zien relatief weinig vogels broeden in de tuin in tegestelling tot de Tragel watergang met 15 koppels waterhoen, Meerkoet en kleine karekiet. Zanglijsters zien we sporadisch.

Marcel: Merkt op dat de Kauwen populatie oploopt tot 120 bij het voormalig BB-bunkertje.

Piet:  Midden in de zomer 1650 Brandganzen gezien in de Blikken.

Lucien: Zag op zijn BMP-telling door de Sophia West eerst 6 nesten van de Fuut, later oplopend naar 8 en uiteindelijk gezamenlijk met Herman totaal 10 broedparen op nest.

Dat wil nog niet zeggen dat het ook successen zijn maar het is ongekend voor de laatste 20 jaar dat er Futen tot broeden komen.

Bijlagen enkel in papieren verslag:

Bijlage 1. Huiszwaluw totaal Piet

Bijlage 2. Foto’s Zwaluwnesten Jan Sp.

Bijlage 3. Zomerganzen 2021 Huub.

Bijlage 4. Steenuil kaart Alex de Smet – STONE

 1. Volgende vergadering

Een (voorlopige) opzet voor komend seizoen.

2021: dinsdag  2 november vervallen i.v.m. corona-regels , 14 december Teams?

2022: dinsdag 25 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei, 12 juli, 13 september, 25 oktober, 6 december