Omgevingswet

Omgevingswet per 1 juli 2022

Invoering op gemeentelijk niveau wordt genoemd in brief aan de Kamer door Minister Ollongren

Het wetgevingsproces is inhoudelijk met de Tweede en Eerste Kamer afgerond. Alle regelgeving van het hoofdspoor, het invoeringsspoor en de vier aanvullingssporen is inmiddels vastgesteld en bekendgemaakt.

We hebben vastgesteld dat het huidige versnipperde wettelijk stelsel niet helpt om de grote opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken: de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de vermindering van stikstofuitstoot. Deze transities vergen een groot ruimtebeslag en grijpen diep in op de leefomgeving van onze inwoners. Samenhang in de wetgeving ontbreekt, lokale afwegingen zijn lastig te maken vanwege algemeen gestelde rijksregels, overheden werken nog te vaak langs elkaar heen en de betrokkenheid van omwonenden bij private initiatieven is te vaak onvoldoende geborgd.

Lees verder op https://www.omgevingsweb.nl/beleid/kamerbrief-voortgang-voorbereidingen-invoering-omgevingswet/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Omgevingsweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2002-11-2021