14 November Ganzen en Zwanen met Steltloper-telling.

14 November Ganzen en Zwanen met Steltloper-telling.

Extra telling steltlopers in November

14 November Ganzen en Zwanen met Steltloper-telling. (1x per 5 jaar)

Eens in de vijf of zes jaar wordt er een internationale telling georganiseerd voor steltlopers in het binnenland. Deze telling vindt plaats in Noordwest-Europa. In oktober en november staat weer zo’n telling op de agenda. In die maanden zijn voornamelijk Kieviten uit Fenno-Scandinavië bij ons te gast.

De trend van de broedvogels van de Kievit zit al een aantal decennia in een flinke dip. Vanaf 1990 zijn de aantallen bijna gehalveerd. Bij de wintervogels zien we een ander beeld. Als we regionaal inzoomen dan zien we dat de afname vooral wordt ingegeven door de Zoete Rijkswateren. In de regionale gebieden is de soort ondanks jaarlijks grote verschillen stabiel over bijna 35 jaar. In het Waddengebied en de Zoute Delta zijn de aantallen over die periode toegenomen, maar recent lijkt er in de Delta een afname ingezet.  De aantallen zijn in Denemarken toegenomen, terwijl die in Groot-Brittannië en Nederland een afname laten zien. De opwarming van de aarde wordt als een mogelijke oorzaak aangedragen waardoor de Kieviten in de herfst meer noordelijk verblijven. Plausibel is ook de verandering van de landbouw met de afname van grasland en daarnaast de verandering naar productief Raaigras dat doorgroeit in het winterhalfjaar. De Kievit is een zichtjager die lopend zijn prooi, wormen en insecten, vangt. Als het gras te lang is, iets wat tegenwoordig meer voorkomt in het winterhalfjaar, haakt de soort af.  Een telescoop is wel een vereiste om het aantal goed in beeld te krijgen en een tel-tik is een vast hoeveelheid voor de soort.

We hopen dat alle ganzen- en zwanentellers de Kievit en ook Goudplevier en Wulp gaan tellen en doorgeven, in ieder geval van hun eigen gebieden. Om deze steltlopers apart te tellen en de telgegevens ook apart in te vullen lijkt wellicht wat omslachtig en dubbel werk, maar in de praktijk zal het extra invoerwerk meevallen en zodoende kunnen we snel een overzicht maken. Zet ze in elk geval getotaliseerd bij je teller-rapportje.

Bron: Sovon 2021